May 28

Problema 309

Mate en 2

Abdullayev, C
2012
Shakhmatnaya Kompositsiya