Abr 30

Problema 305

Mate en 2

Pilchenko, Vyacheslav
2001
Shakhmatnaya Kompozitsiya 2001 1.Prix